Nájdete nás aj na Facebooku
AktualityVenujte 2% z daníPrídeme k vám s maketou hrubého čreva

List ministrovi zdravotníctva, odoslaný 11.1.2012

11.01.2012

Ven pn minister,
v mene vetkch onkologickch pacientov na Slovensku chceme vyjadri vek znepokojenie a zasielame Vm oficilnu sanos na nedostupnos cielenej onkologickej lieby pre pacientov, pre ktorch je tto ivot zachraujca lieba indikovan.

Na problmy v dsledku zmeny financovania inovatvnych onkologickch liekov upozorujeme opakovane a dlhodobo u od augusta 2010. Prijmame so znepokojenm, ak Ministerstvo zdravotnctva kontatuje, e neeviduje iadne problmy ani sanosti, ktor by vyplvali zo zmeny hrad liekov, a to v situcii, kedy problmy verejne deklarovala nemocnica v Liptovskom Mikuli a rovnako zl situcia je aj v inch reginoch Slovenska. Nemocnica v Liptovskom Mikuli aktulne nedoke zabezpei adekvtnu liebu a pre 24 z 35 pacientov, ktorm je indikovan. O tomto fakte u informovali aj viacer mdi, ktorm tento zvan stav potvrdil riadite nemocnice, ako aj onkologika, ktor tchto pacientov liei.

Ako obianske zdruenie, ktor pomha onkologickm pacientom a spolupracuje aj s medicnskymi odbornkmi z celho Slovenska, mme informcie o nedostupnosti lieby aj z inch reginov a v prpadoch, kedy sa pacienti i lekri boja k tejto problematike verejne vyjadri. Ide o zaarovan kruh, v ktorom sa pacienti obvaj doadova inovatvnej lieby, aby nespsobili problmy svojmu lekrovi i nemocnici, onkolgovia o tomto problme vinou tie zo strachu mlia, a to aj ke musia posiela pacientov z nemocnice domov bez toho, aby im poskytli liebu.

Ministerstvo zdravotnctva problmy odmieta s odvodnenm, e iadne sanosti neeviduje, preto Vm ako len paneurpskeho pacientskeho zdruenia Europacolon na zklade poznatkov o konkrtnych relevantnch prpadoch, ktormi disponujeme, tento list zasielame ako oficilnu sanos a iadame Vs o iniciatvu pri rieen tohto zvanho problmu. Ignorovanie faktu, e naprklad nemocnica v Liptovskom Mikuli nedoke zabezpei plnohodnotn inovatvnu liebu a pre 24 z 35 pacientov, nie je na mieste a je minimlne neetick. Tto lieba pritom paradoxne existuje, je schvlen v Slovenskej republike a poda vyhlsen Ministerstva zdravotnctva by mala by bez problmov dostupn pacientom, pre ktorch je indikovan.

Minister zdravotnctva m monos vo svojom rezorte kona, ak zdravotncke zariadenia nemu poskytn liebu zvanch ochoren, najm ak lieba na ne existuje a je schvlen na Slovensku. Zabezpeenie dostupnosti primeranej lieby bez ohadu na miesto bydliska i vekos nemocnice deklaruje Eurpska charta prv pacientov, okrem toho je solidarita a zodpovednos spolu so zachovanm dostupnosti a rovnosti prstupu k zdravotnej starostlivosti aj sasou Programovho vyhlsenia sasnej vldy SR.

Ven pn minister, iadame Vs v tomto krzovom stave o okamit reakciu a rieenie dlhodobej situcie nedostupnosti cielenej lieby, ktor vznikla preradenm liekov z I do A reimu na zklade Vho rozhodnutia. Tmto rozhodnutm bola prenesen obrovsk finann za na nemocnice, ktor nemaj peniaze ani "na svoju prevdzku" a spsoben nemorlny tlak na lekrov, ktor nemu podva liebu a dodriava Hippokratovu prsahu.

etrenie na onkologickch pacientoch je neetick, odmietame to a iadame Vs o rchlu npravu.

akujeme, e ns budete informova o Vaich krokoch.
S pozdravom

Jana Pifflov-pankov
OZ europacolon slovensko


© 2014-2019 Europacolon. Všetky práva vyhradené.